Deklaracja zgodnosci z dyrektywa niskonapieciowa

Deklaracja zgodności WE jest więc pisemne oświadczenie wytwarzane przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), że jego artykuł jest tożsamy z zastrzeżeniami Unii Europejskiej. Deklaracja ta, musi dotyczyć jednego lub więcej wyrobów, które są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą nazwy lub kodu produktu czy są własny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany potrzebne do wykonania wymagań dyrektyw.

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą stać poddane procedurom oceny zgodności, a jeszcze gdyby to niezbędne (ponieważ pochodzi z odrębnych przepisów) artykuły też muszą posiąść odpowiednie certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest kształtowana przez wykonanie określonych sekwencji działań. Są wtedy właśnie zwane moduły i cechuje je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji zależy od producenta, który pewno ją wyszukać według naszego zdania z perspektyw oddanych mu w woli i działających danego towaru. Dla przeciętnych technicznie produktów, sekwencja może kłaść się wyłącznie z samego elementu (np. modułu A), i dla bardziej zaawansowanych artykułów są to zdane procedury (np. w sukcesie licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie przebieg i produkty zadań są dokumentowane. Producent wydaje na materiałach, które korzystają deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża odpowiedzialność połączona z wystawienia przez producenta deklaracji zgodności wychodzi z tego, iż przewidzianym jest, że produkt dla którego wykonano dokumentację, spełnia wszystkie kluczowe oczekiwania dodatkowo stanowi zgodny z prawymi przepisami. W umowie zgodności WE powinny się znaleźć będące informacje według poniższego szablonu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sytuacji sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych i sposobu znakowania ich znakiem budowlanym): 1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX 2. Marka i adres producenta - a ponadto jeśli stanowi owo wymagane, jeszcze jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana traci na wyłączną odpowiedzialność producenta (lub instalatora) 4. Co stanowi tematem deklaracji - identyfikator wyrobu, który umożliwi odtworzenie jego treści, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie 5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest przydatne z zdrowym prawodawstwem wspólnotowym (lista) 6. Nawiązania do specyfikacji lub odwołania do zasad zharmonizowanych - do jakich kieruje się deklaracja 7. W właściwych przypadkach należy zamieścić wiedzę o osobie notyfikowanej, która przeprowadziła interwencję i dała certyfikat 8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, data i mieszkanie wystawienia, stanowisko, nazwisko i podpis. Po wystawieniu deklaracji zgodności, produkt może zyskać oznaczenie CE. Obecność tego oznakowania na opakowaniu produktu opowiada o tym, że pełni on wymagania dyrektyw Unii Europejskiej. Dotyczą one zadań połączonych z ochroną zdrowia i miejsca, bezpieczeństwem użytkowania, a i określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, i nie posiada deklaracji zgodności nie że zostać wprowadzony do zakupu ani zostać oddany w poświęcanie na miejsca Unii Europejskiej. Umowa jest gromadzona przez producenta lub w przypadku kiedy stanowi on znaną siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.